Dołącz do nas na Facebooku!

Warunki Ogólne.

 

 

Zgodnie z ustawą 34/2002 z 11 lipca, o Usługach w Społeczeństwie Informacyjnym i o Handlu Elektronicznym, niniejsze warunki i postanowienia określają dostęp i korzystanie przez użytkowników internetu ze strony internetowej www.mamafood.es (dalej Portal i/lub Strona Internetowa), zarówno w celu przekazania informacji o produktach i ofertach Firmy, jak i w celu zakupu oferowanych produktów za pośrednictwem Portalu. Właścicielem strony jest pani Malgorzata Wos (dalej Firma) z siedzibą przy C/ Santa Teresa 19, 6C – CP 30005 Murcia (España) i numerem identyfikacyjnym N.I.E. Y1289012-Z.

 

 

1. Wstęp.

 

Ogólne Zasady Użytkowania Portalu oraz niniejsze Ogólne Zasady Zawierania Umów i/lub mogące zaistnieć warunki szczególne, mają na celu uregulowanie dostępu do informacji oraz kontaktów handlowych powstałych między Firmą a Użytkownikami Portalu. Przeglądanie Portalu i/lub skorzystanie z usług, które oferuje strona internetowa jest równoznaczne z tym, że stają się Państwo Użytkownikami. Przeglądanie, użytkowanie i/lub zakup jakiegokolwiek produktu ze strony internetowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika, bez wyjątków, całości Ogólnych Zasad Użytkowania i Ogólnych Zasad Zawierania Umów, które odnoszą się do zakupu produktów lub świadczenia usług oraz, jeśli dotyczy, Warunków Szczególnych, odnoszących się do zakupu produktów lub świadczenia usług. Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą Notą Prawną przy każdym wejściu na Portal, jako że może ona ulegać zmianom. Z tego względu przeglądanie, użytkowanie i/lub zakup jakichkolwiek produktów na Portalu oznacza wyrażenie pełnej zgody na niniejsze zasady oraz jakiekolwiek ich zmiany w przyszłości. Z tego powodu Użytkownik okresowo powinien zapoznawać się z niniejszymi warunkami i postanowieniami. Ogólne zasady zawierania umów wraz z, jeśli dotyczy, warunkami szczególnymi, które mogą zostać ustanowione, w pełni regulują relacje między Firmą i osobami trzecimi (dalej „Użytkownikami”), którzy zamówią oferowane produkty za pomocą strony internetowej. Niniejsze Zasady Ogólne zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy 34/2002 o Usługach w Społeczeństwie Informacyjnym i o Handlu Elektronicznym; ustawy 7/1998 o Ogólnych Zasadach Zawierania Umów; Królewskiego Dekretu 1906/1999 regulującego telefoniczne i elektroniczne zawieranie umów z zasadami ogólnymi rozwijającymi art. 5.3 ustawy 7/1998; Królewskiego Dekretu Ustawodawczego 1/2007 z 16 listopada, który uchwala tekst jednolity Ogólnej Ustawy o Ochronie Konsumentów i Użytkowników i innych ustaw uzupełniających; ustawy 7/1996 o Regulacji Handlu Detalicznego; ustawy 59/2003 z 19 grudnia o podpisie elektronicznym oraz inne zapisy prawne znajdujących zastosowanie.

 

 

2. Własność intelektualna i przemysłowa. Zakaz umieszczania hiperłączy.

 

Wszystkie treści wyświetlane na Portalu, a zwłaszcza projekt, opisy, rysunki, loga, ikony, przyciski, oprogramowanie, nazwy handlowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe lub jakiekolwiek inne znaki podlegające użytkowaniu przemysłowemu i handlowemu, są objęte prawem własności intelektualnej i przemysłowej, i należą do www.mamafood.es oraz do innych ich właścicieli, którzy zgodzili się na ich umieszczenie na Portalu. Nie może być mowy o udzieleniu żadnego typu licencji lub o rezygnacji, przeniesieniu, zrzeczeniu się całości lub części wyżej wspomnianych praw. Nie może być mowy o nadaniu żadnych uprawnień lub oczekiwań na uprawnienia, zwłaszcza do modyfikacji, wykorzystywania, powielania, rozpowszechniania lub publicznego informowania o wspomnianej zawartości bez wcześniejszego zezwolenia ze strony Firmy, lub właścicieli. Zabrania się wstawiania linków do strony internetowej na innych stronach www bez posiadania zgody Firmy. Zarówno Firma, jak i inni właściciele praw własności intelektualnej i przemysłowej do znaków towarowych lub innych znaków wyróżniających, zastrzegają sobie możliwość podjęcia działań prawnych, jakie uznają za stosowne, wynikających z nieautoryzowanego użycia wyżej wspomnianych znaków. Zastrzegają sobie również możliwość wystąpienia o odszkodowanie za poniesione straty.

 

 

3. Przepisy prawne znajdujące zastosowanie oraz jurysdykcja.

 

Ogólne Zasady Zawierania Umów opierają się na hiszpańskim porządku prawnym, którego ustalenia znajdują zastosowanie w zapisach niniejszej umowy w zakresie interpretacji, ważności i wykonania.

 

 

4. Prywatność i ochrona danych osobowych.

 

Zgodnie z zapisami ustawy zasadniczej 15/1999 z 13 grudnia, o Ochronie Danych Osobowych, Firma informuje Użytkownika, że jego dane osobowe trafią do bazy danych stworzonej przez Firmę na własną odpowiedzialność i do użytku własnego. Zawarte w niej będą dane zebrane za pomocą strony internetowej. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: informacyjnych, sprzedaży produktów oferowanych na stronie internetowej, personalizacji sposobu korzystania ze strony internetowej, przeprowadzania akcji promocyjnych i reklamowych za pomocą wiadomości wysyłanych za pośrednictwem dowolnego systemu: e-mail, SMS, UTMS, itd. a mających na celu poszerzanie i doskonalenie naszej oferty, dostosowując ją do potrzeb i preferencji Użytkowników, na podstawie analizy i targetowania danych osobowych i handlowych, które zostaną dodane do bazy danych po odwiedzeniu przez Użytkownika strony internetowej. Baza danych, właścicielem której jest José Morata García, N.I.F. 48476155K, zarejestrowana została w Rejestrze Agencji Ochrony Danych Osobowych por nazwą MAMAFOOD. Użytkownik akceptuje włączenie do automatycznej bazy danych osobowych MAMAFOOD informacji otrzymanych przez Firmę podczas przeglądania przez Użytkownika strony internetowej, wypełnienia formularza oraz innych czynności związanych z kontaktami handlowymi i dostarczeniem produktów nabywcy. W trakcie zbierania danych przez stronę i w każdym jej miejscu, gdzie wspomniane dane są wymagane, Użytkownik będzie o tym informowany przez hiperłącze lub odpowiedni formularz. Użytkownik będzie informowany, które dane należy podać obowiązkowo, a które nie, w celu dostarczenia zamówionych Produktów. Nie dotyczy to realizacji zamówień, odnośnie czego Firma niniejszym informuje Użytkownika, że w celu sformalizowania zakupu konieczne jest udostępnienie danych identyfikacyjnych kupującego, adresu i numeru karty kredytowej do uiszczenia należności. Dane te konieczne są do sformalizowania sprzedaży. Użytkownik, w stosunku do danych gromadzonych w sposób przewidziany w ustępie poprzedzającym, może realizować czynności uznane w ustawie zasadniczej 15/1999, takie jak prawo dostępu, modyfikacji, usunięcia danych, niezgody, jeśli dotyczy, cofnięcia zgody na udostępnianie swoich danych i ich użycie do wyżej wymienionych celów. W celu powyższego Użytkownik powinien wystosować pismo na adres: MAMAFOOD, C/ Santa Teresa 19, 6C - CP 30005, Murcia – España lub wysłać na adres: info@mamafood.es e-mail zawierający imię i nazwiska oraz adres e-mailowy, którego użyto do rejestracji konta. W obu przypadkach należy dostarczyć kserokopię dokumentu tożsamości Użytkownika. Firma informuje, że dostęp do niektórych Treści lub usług oferowanych przez Sklep może wymagać wcześniejszego założenia konta, podczas którego należy podać dane osobowe. Firma, w celu efektywnej komunikacji z klientami, może wysyłać im informacje różnego typu i różnymi kanałami: e-mail, SMS, itd. w celu: potwierdzenia zamówienia, zmiany zamówienia, rejestracji i danych dostępowych, zmiany hasła, informacji o stanie realizacji zamówienia, informacji o dostawie, informacji o dokonanej płatności oraz innych, które Firma uzna za istotne (o produktach i/lub usługach, reklam lub promocji, bannerów i innych ważnych dla Użytkownika informacji). Użytkownik może nie wyrazić zgody na otrzymywanie ofert promocyjnych i reklamowych. Ponadto dane osobowe mogą zostać wykorzystane do poprawy naszych wyników handlowych i promocyjnych, do analizy najczęściej odwiedzanych stron i wyszukiwań, by polepszać i personalizować naszą ofertę, sposób jej przedstawienia i usługi. Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zawartych w bazie danych, w trakcie ich przetwarzania i przechowywania, i do ich użycia zgodnie z przeznaczeniem. Firma ma obowiązek chronić uzyskane dane przed modyfikacjami, utratą i dostępem osób niepowołanych, zgodnie z przepisami rozwijającymi ustawę zasadniczą 15/1999 z 13 grudnia, o Ochronie Danych Osobowych, przyjętymi Dekretem Królewskim 1720/2007 z 21 grudnia oraz pozostałymi przepisami prawnymi aktualnie obowiązującymi. Użytkownik zaś gwarantuje, że dane przekazane podczas rejestracji są prawdziwe, dokładne i pełne. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizowania danych osobowych, jeśli uległy zmianie, za pomocą pisma wystosowanego do Działu Obsługi Klienta lub aktualizując je osobiście na stronie internetowej. W przypadku przedstawienia nakazu sądowego lub innych regulacji prawnych Firma ma obowiązek przekazania informacji władzom, lub osobom trzecim, w określonych okolicznościach. Firma nie bierze odpowiedzialności za wyciek lub wykradnięcie informacji, lub danych przez osoby trzecie. Nasze usługi dostępne są jedynie dla osób mających zdolność prawną do zawierania umów. Osoby niespełniające tego warunku nie powinny przekazywać danych osobowych w celach ich włączenia do bazy danych. Mają możliwość tego dokonać przy pomocy swoich rodziców lub opiekunów.

 

 

5. Cookies.

 

Użytkownik strony internetowej rozumie i zgadza się na użycie przez Firmę systemu monitorowania za pomocą plików cookies. Cookies wykorzystywane są do przechowywania działań podejmowanych przez użytkownika www.mamafood.es. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę tak, by na ekranie pojawiało się ostrzeżenie o wykorzystaniu cookies i zakaz ich instalacji na twardym dysku. By uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją przygotowaną przez aktualnie używaną przeglądarkę.

 

 

6. Obowiązki Użytkownika.

 

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Zasad Ogólnych i Warunków Szczególnych, jeśli znajdą zastosowanie. Użytkownik zobowiązuje się zwracać uwagę na ostrzeżenia lub instrukcje użytkowania zawarte na stronie internetowej oraz postępować zawsze zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i w dobrej wierze, dokładając starań, by użytkować stronę internetową w sposób do tego przeznaczony. Użytkownik nie będzie postępował z zamiarem uniemożliwienia korzystania, uszkodzenia lub zniszczenia strony internetowej, dóbr lub praw Firmy, jej dostawców, pozostałych Użytkowników i innych. Konkretnie, co nie wpływa na obowiązki Użytkownika wymienione w poprzednim ustępie, Użytkownik zobowiązuje się podczas użytkowania strony internetowej i świadczenia usług: (i) podać prawdziwe dane podczas rejestracji i aktualizować je w razie zmian; (ii) nie dodawać, nie przechowywać lub nie rozpowszechniać na / za pomocą strony internetowej żadnych informacji i materiałów o charakterze zniesławiającym, oszczerczym, obscenicznym, ksenofobicznym, zawierającym groźby, nawołującym do przemocy, dyskryminacji rasowej, płciowej, ideologicznej, religijnej lub jakiegokolwiek zamachu na moralność, porządek publiczny, podstawowe prawa, wolność publiczną, cześć, prywatność, wizerunek osób trzecich oraz ogólne przepisy prawne; (iii) nie dodawać, nie przechowywać lub nie rozpowszechniać za pomocą strony internetowej żadnych programów komputerowych, danych, wirusów, kodów, sprzętu lub urządzeń telekomunikacyjnych albo innych instrumentów, lub urządzeń elektronicznych bądź fizycznych, które mogą uszkodzić stronę internetową i jakiekolwiek Usługi, komputery, systemy lub sieci Firmy, innych Użytkowników, dostawców Firmy lub innych oraz zabrania się dokonywania jakichkolwiek działań, które mogą dokonać zmian lub uniemożliwić normalne funkcjonowanie wyżej wymienionych; (iv) chronić „Nazwę Użytkownika” i „Hasło”, które zostaną przekazane Użytkownikom przez Firmę jako elementy identyfikacyjne i umożliwiające dostęp do Usług. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania wyżej wymienionych elementów i do uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim. Użytkownik będzie odpowiedzialny za straty wynikające z niewłaściwego użytkowania wyżej wymienionych. Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania Firmy, w najkrótszym możliwym czasie, o utracie lub kradzieży / ryzyku kradzieży „Nazwy Użytkownika” i/lub „Hasła” przez osoby trzecie; (v) nie realizować czynności reklamowych, promujących lub poszukiwań nowych możliwości handlowych. Użytkownik nie może używać zawartości i informacji otrzymanej za pomocą strony internetowej w celu wysyłania reklam, wiadomości mających na celu sprzedaż bezpośrednią lub każdego rodzaju sprzedaż. Użytkownik ma zakaz zbierania i przechowywania danych osobowych osób trzecich; (vi) nie używać fałszywych profili, nie posługiwać się tożsamością innych osób podczas użytkowania strony internetowej i jakichkolwiek usług na stronie internetowej, włączając używanie haseł lub kodów dostępu osób trzecich, lub w jakiejkolwiek innej formie; (vii) nie uszkadzać, nie modyfikować, nie używać do potrzeb własnych, nie niszczyć danych osobowych, informacji, programów lub dokumentów elektronicznych Firmy, jej dostawców i innych; (viii) nie wprowadzać, nie magazynować, nie rozpowszechniać za pomocą Sklepu żadnych treści naruszających prawa własności intelektualnej, przemysłowej lub tajemnic firmowych innych podmiotów ani innych treści, z których zgodnie z przepisami, nie wynika prawo podania do wiadomości osób trzecich.

 

 

7. Zwolnienie z odpowiedzialności.

 

Firma gwarantuje stałą ochronę danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych. Firma gwarantuje zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczających dane osobowe, zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych. Niemniej jednak, pomimo powziętych zabezpieczeń, istnieje możliwość, że osoby nieautoryzowane zdobędą w sposób nielegalny, lub przechwycą w sposób bezprawny, przekaz danych osobowych użytkowników. Firma wprowadziła, adekwatny do zagrożenia, system bezpieczeństwa wykrywający wirusy. Niemniej jednak Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że środki bezpieczeństwa dostępne dla systemów informatycznych w Internecie, nie są doskonałe. W związku z powyższym Firma nie może zagwarantować nieobecności wirusów lub innych elementów, które mogą wprowadzać zmiany w systemach informatycznych (software y hardware) Użytkownika lub w jego dokumentach elektronicznych i plikach tam umieszczonych. Firma jedynie odpowiada za straty, które Użytkownik może ponieść w konsekwencji użytkowania Sklepu, jeśli straty te wynikną z działania ze złej woli Firmy. Użytkownik uznaje i akceptuje, że użytkowanie Sklepu i dokonywanie w nim zakupów realizuje na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Firma nie jest odpowiedzialna za straty mogące wyniknąć z (dla celów poglądowych i nieograniczających): (i) uszkodzeń, braków, przerw, wirusów komputerowych, awarii i/lub przerw w działaniu niniejszego systemu elektronicznego, lub aparatów i urządzeń informatycznych Użytkowników, spowodowanych przez czynniki obce Firmie, które spowodowałyby opóźnienie w świadczeniu usług lub przeglądanie Systemu; (ii) opóźnień i blokad w użytkowaniu spowodowanych różnicami i przeciążeniem Internetu lub innych systemów elektronicznych; (iii) działań osób trzecich poprzez nielegalne włamania pozostające poza kontrolą strony internetowej i niemogące zostać za uznane za działania Firmy; (iv) rozbieżności w informacji, dokumentacji i/lub pozostałej zawartości strony internetowej, które mogłyby istnieć między wersją elektroniczną a możliwą wersją drukowaną; (v) niemożności zaoferowania Usług o umożliwienia dostępu z przyczyn niezależnych od Firmy, spowodowanych przez Użytkownika, osoby trzecie lub działanie siły wyższej. Firma nie kontroluje sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają ze strony internetowej. A zwłaszcza, pod żadnym pozorem, Firma nie gwarantuje, że Użytkownicy korzystają z Usług zgodnie z prawem, niniejszymi Zasadami Ogólnymi, moralnością, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym, ani że postępują w sposób odpowiedni i ostrożny.

 

 

8. Kontakt.

 

W nawiązaniu do niniejszych Zasad Ogólnych lub z innego powodu wymagającego kontaktu między Firmą a Użytkownikiem, Użytkownicy powinni zwrócić się e-mailowo do Biura Obsługi Klienta (wysyłając wiadomość lub pismo skierowane do Działu Obsługi Klienta Firmy na adres info@mamafood.es). Kontakt Firmy z Użytkownikiem będzie odbywał się z wykorzystaniem danych przekazanych przez Użytkownika w momencie rejestracji na stronie internetowej. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości związanych z użyciem strony internetowej i/lub zakupem produktów.

 

 

9. Właściwość miejscowa.

 

Niniejsze zasady podlegają przepisom prawnym obowiązującym w Hiszpanii. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikłego z użytkowania oferowanych usług lub z zawartości własnej niniejszej strony internetowej, Strony, poprzez akceptację Zasad, uznają, że spór zostanie rozstrzygnięty przez sądy w Murcji (Hiszpania).

 

 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (F.A.Q.)

 

 

1. Proces rejestracji.

 

Aby mieć dostęp do produktów na naszej stronie jest wymagana rejestracja Użytkownika, który powinien mieć skończone 18 lat, i który wypełni instrukcje wymagane na poszczególnych ekranach strony. Nazwa Użytkownika i Hasło podane przez Użytkownika są elementami identyfikującymi i uprawniającymi do dostępu do produktów i dokonania zakupów oraz mają charakter osobisty i nieprzenośny, a za ich zgubienie, kradzież lub użycie przez osoby nieupoważnione odpowiada Użytkownik jak również za konsekwencje wynikające z takiego użycia. Po rejestracji na stronie, aby dokonać zakupów, Użytkownik powinien dodać produkty, które chce zakupić do Koszyka Zakupów, według wskazówek na stronie, wypełniając w tym celu formularz zamówienia, który zostanie później wysłany do Firmy. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia oznacza zapoznanie się i akceptację każdego punktu zawartego w Regulaminie.

 

 

2. Dostępność Produktów.

 

mamafood.es oferuje swoim klientom produkty żywnościowe. Firma zastrzega sobie prawo do zmian w katalogu produktów poprzez wprowadzenie nowych produktów lub anulowanie produktów czasowo niedostępnych. Zabrania się zakupu napojów alkoholowych przez osoby nieletnie, a Firma będzie dokonywać w tym celu stosownych kontroli. W żadnym wypadku produkty alkoholowe nie będą dostarczane osobom niepełnoletnim.

 

 

3. Ceny.

 

Firma gwarantuje ceny swoich produktów w momencie sformalizowania zakupów czyli od wyświetlenia się cen przy zakupie bez względu na czas dostawy zamówienia. W przypadku produktów świeżych, i wszystkich tych gdzie ceny sa wyświetlane jako cena za kilogram Firma zapewnia cenę za kilogram od momentu sformalizowania zamówienia. Wszystkie ceny zawarte na stronie maja wliczone wszystkie wymagane podatki, zarówno pośrednie i bezpośrednie , zgodnie z obowiązującymi przepisami w danej chwili.

 

 

4. Realizacja zamówienia.

 

Firma gwarantuje istnienie wszystkich produktów, które pojawiają się na stronie, choć nie gwarantuje ich dostępności w każdym momencie i w ilościach o jakich wnioskuje klient, co może oznaczać, w wyjątkowych sytuacjach, że dany produkt może nie zostać uwzględniony w określonym zamówieniu. W takim przypadku Obsługa Klienta poinformuje klienta o zaistniałej sytuacji drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie proponując Użytkownikowi podobny produkt, zawsze za zgodą Klienta.

 

 

5. Rodzaj płatności.

 

Płatności za zamówienia realizowane na stronie są dokonywane wyłącznie w euro za pomocą poniżej wymienionych form, z których jedna z nich musi zostać wybrana przez Użytkownika w momencie sformalizowania zakupu:

 

  • Za pomocą karty kredytowej lub debetowej wybierając jedną z opcji wskazanej na stronie i dokonując zapłaty na stronie. Aby dokonać płatności Uzytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na stronie. Jako formę płatności elektronicznej mamafood.es ma zainstalowane bramki płatności ecommerce. Wszystkie dane podane w tym systemie są szyfrowane aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo. Sa umieszczane na bezpiecznym serwerze certyfikowanym protokołem SSL przez BANK SABADELL, S.A. który integruje system CES (Compra Electronica Segura)-Bezpieczne Zakupy Internetowe, podlegającemu międzynarodowemu protokołowi Verified by Visa i MasterCard SecureCode (oba w 3D Secure), które gwarantują wysokie bezpieczeństwo i ochronę płatności. Firma zapewnia również, że w żadnym wypadku nie bedzie przechowywać żadnych danych podanych przez Użytkownika podczas dokonywania zapłaty w bramkach płatności, i że będą one zatrzymane tylko na czas sformalizowania zakupu i dokonania płatności aż do zakończenia procesu. Ta forma płatności może zawierać dodatkową opłatę, która zostanie przejęta przez Użytkownika.
  • Za pomocą systemu PayPal. Firma ta dysponuje najnowszymi środkami technologicznymi w zakresie bezpieczeństwa. Ta forma płatności może zawierać dodatkową opłatę, która zostanie przejęta przez Użytkownika.
  • Przelew bankowy: dokonujac przelewu bankowego na numer konta w momencie wybrania przez Użytkownika tej formy płatności i sfinalizowania zakupów. Należy pamiętać, że zamówienie nie zostanie wysłane aż do momentu zweryfikowania przez firmę płatności (24/48h w zależności w zależności od banku). Gdy płatność zostanie zweryfikowana, zamówienie zostanie zrealizowane w ustalonym terminie.

 

Po dokonaniu zakupu, w najkrótszym możliwym czasie departamento Obsługi Klienta Firmy wyśle do Użytkownika drogą poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania zakupu. Tym samym Użytkownik będzie mógł wnioskować o wystawienie faktury, która zostanie wystawiona przez Firmę.

 

 

6. Wysyłka i koszty wysyłki.

 

Czas dostawy zamówienia wynosi od 24 do 72 godzin od momentu otrzymania przez Firmę płatności. Po wysłaniu przesyłki Użytkownik otrzyma email od firmy logistycznej z danymi niezbędnymi do śledzenia statusu przesyłki. Złożenie zamówienia do godz 15:00 oznacza rozpoczęcie jego realizacji tego samego dnia. Zamówienia złożone po godz 15:00 będą realizowane od następnego dnia.

Firma dokonuje wysyłki na terenie półwyspu hiszpańskiego (nie dokonujemy wysyłki na Baleary, Wyspy Kanaryjskie oraz do Ceuty i Melilli). Koszty wysyłki pokrywa Klient i zostaną one określone w momencie sfinalizowania zakupu. Koszty wysyłki zostaną wyliczone na podstawie łącznej wagi produktów dodanych do koszyka zakupów oraz dzielą się na poniższe przedziały:

  • Od 0 do 5 kg: 6,95€
  • Od 5,1 kg do 10kg: 8,95€
  • Od 10,1 do 15 kg: 10,95€
  • Od 15,01 do 20kg 12,95€
  • Zwróć uwagę, że wraz ze wzrostem wagi każdego przedziału o 5 kg koszt wysyłki zwiększa sie o 2€.

Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji wyżej wymienionych cen w każdym momencie. Jeśli z powodu rozmiaru przesyłki, dla jej bezpieczeństwa, lub w związku z niestandardowym adresem dostawy ( czyli takim, który poprzez swoją lokalizację znajduje się poza trasą naszych operatorów logistycznych ) koszty wysyłki będą różne od wyżej wymienionych przedziałów,Firma poinformuje o tym Klienta przed zrealizowaniem zamówienia. Prosimy o upewnienie się, że adres dostawy wpisany w formularzu zamówienia jest poprawny przed złożeniem zamówienia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki w dostawie z powodu błędów w formularzu zamówienia.

 

7. Entrega del pedido.

 

Zamówienie zostanie dostarczone na miejsce wskazane przez Użytkownika w formularzu, (adresem dostawy nie może być skrytka pocztowa lub miejsce publiczne). Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych ( narodowych, lokalnych lub regionalnych). Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówień z powodu siły wyższej, rozumianej jako sytuacje nieprzewidziane i niezależne od niej. Niektóre produkty mogą zawierać dodatkowe dopłaty doliczane do kosztów dostawy, w którym to przypadku Kupujący zostanie o tym poinformowany przez Firmę.


 

 

8. Gwarancje i zwroty.

 

Zgodnie z Art 44 i następnymi z Ustawy 7/95 z dnia 15 stycznia w sprawie rozporządzenia o Handlu Detalicznym ( Articulo 44 y siguientes de la Ley 7/96 de 15 de Enero, de Ordenación de Comercio Minorista) Użytkownik ma okres do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia na odstąpienie od umowy bez ponoszenia żadnych kosztów z wyjątkiem kosztów bezpośrednich zwrotu (koszt wysyłki) które leżą po stronie Użytkownika. W przypadku produktów z krótkim terminem ważności, okres na zwrot zostanie ograniczony do 24h od momentu dostarczenia zamówienia. W przypadku produktów nieżywnościowych z jakąkolwiek wadą fabryczną lub jakąkolwiek inną wadą nie wynikającą z błędnego użycia tego produktu przez Użytkownika produkt będzie dodatkowo objęty okresem gwarancji zgodnie z obowiązujacym prawem w danym momencie. Zwroty produktów należy przeprowadzać poprzez kontakt z Serwisem Obsługi Klienta wysyłając maila na adres: info@mamafood.es aby rozpocząć proces odbioru towaru w miejscu zamieszkania Uzytkownika. Firma zwróci kwotę właconą przez Użytkownika, potrącając koszty odbioru przesyłki, o czym poinformuje Użytkownika poprzez stronę internetową lub pocztę elektroniczną. Kwota zostanie zwrócona w okresie nie dłuższym niż 30 dni po sprawdzeniu stanu zwracanego towaru. Towar powinien zostać przekazany naszej firmie transportowej w idealnym stanie oraz w szczelnym opakowaniu, które gwarantuje zwrot produktu w takim samym stanie w jakim został dostarczony Użytkownikowi i w opakowaniu oklejonym w taki sam sposób jak przy dostarczeniu klientowi paczki.

 

 

9. Usługi dostępne za pomocą Portalu.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje dobrowolnie i świadomie, że użytkowanie www.mamafood.es realizowane jest na jego własną odpowiedzialność. Korzystając ze strony Użytkownik zobowiązuje się do nie fałszowania swojej tożsamości, wykorzystywania jej wyłacznie do użytku wewnętrznego oraz aby nie wykonywać żadnych zachowań, które mogą zaszkodzić wizerunkowi lub interesom Firmy lub osobom trzecim. Dostepu do usługi może być odebrany w każdym momencie przez Firmę temu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób nie spełniłby lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków i zobowiązań zawartych w powyższych warunkach użytkowania.

 

 

Masz wątpliwości? Napisz do nas na info@mamafood.es

Dziękujemy za Twoje zaufanie!